Awans zawodowy nauczyciela

Przedłużenie  stażu  zgodnie z przepisami!

Pytanie: Nauczycielka podczas trwania stażu była nieobecna w pracy z powodu urlopu zdrowotnego, a następnie uzupełniającego urlopu wypoczynkowego. Czy o te nieobecności należy jej przedłużyć staż?

Odpowiedź: Staż nauczyciela ulega przedłużeniu o okres jego nieobecności w pracy z powodu:

1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,

2) zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy,

3) urlopu innego niż urlop wypoczynkowy (np. urlop szkoleniowy, wychowawczy, macierzyński)

Nieobecności krótsze i dłuższe niż miesiąc

Jeżeli nieobecność nauczyciela jest krótsza niż miesiąc, to nie ma ona wpływu na termin zakończenia stażu. Jeśli jest dłuższa niż rok – przerywa staż i nauczyciel musi zacząć go od nowa.

W przypadku nieobecności nauczyciela trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, a krócej niż rok, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności.

PRZYKŁAD 1:

Nauczycielka odbywa staż od 1 września 2008 r. do 31 maja 2011 r. W tym czasie nauczycielka była nieobecna z powodu zwolnienia lekarskiego (72 dni), urlopu macierzyńskiego (154 dni), a od 1 maja do 25 czerwca br. będzie na urlopie wychowawczym. Czy nieobecność po 31 maja 2011 r. także jest wliczana do okresu, o jaki przedłużam staż? Czy pod uwagę bierze się  tylko nieobecności zawarte w okresie trwania stażu?

Staż wydłuża się o sumę dni nieobecności trwających dłużej niż miesiąc, które wystąpiły w planowanym okresie odbywania stażu (art. 9d ust. 5 Kary Nauczyciela).

W opisanej sytuacji staż wydłuża się o 257 dni (72 dni + 154 dni + 31 dni), tj. o czas trwania nieobecności w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, trwających w sumie nieprzerwanie dłużej niż miesiąc. Uwzględnia się   nieprzerwane okresy nieobecności trwające do dnia planowanego zakończenia stażu, tj. do 31 maja 2011 r. Czas wydłużenia okresu stażu zaczyna się liczyć od dnia ustania przyczyny nieobecności, tj. od 26 czerwca 2011 r. (art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela).

PRZYKŁAD 2:

Nauczycielka ze względów zdrowotnych nie zrealizowała wszystkich zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego i zwróciła się z pismem o przedłużenie stażu o 1 rok. Nieobecności nauczycielki, choć były spowodowane chorobą, nie trwały nigdy powyżej 30 dni. Czy można  na wniosek nauczycielki przedłużyć jej staż z tego powodu?

Nie. Przepisy mówią wyraźnie, kiedy można  przedłużyć staż (art. 9d ust. 5 Kary Nauczyciela). Staż możesz przedłużyć, jeżeli nauczyciel jest nieobecny w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i jeżeli ta nieobecność trwa nieprzerwanie dłużej niż miesiąc (art. 9d ust. 5 Kary Nauczyciela).

W przypadku nauczycielki nie wystąpiły powody, dla których staż należy przedłużyć. To, iż nauczycielka nie zrealizowała wszystkich zadań z planu rozwoju zawodowego, nie oznacza, że powinna mieć przedłużony staż. Przedłużony staż obejmuje także wakacje

Pytanie: Nauczycielka odbywa staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. Staż planowo miał zakończyć się 31 maja 2011 r. Od 20 stycznia 2011 r. nauczycielka przebywa na urlopie macierzyńskim, który ma się zakończyć 8 czerwca 2011 r. Staż w takiej sytuacji powinien zostać przedłużony o 20 tygodni – jak określić  termin zakończenia stażu, jeśli 22 czerwca 2011 r. kończą się zajęcia dydaktyczne?

Odpowiedź: Staż na wyższy stopień awansu nauczycielki ulega przedłużeniu o 20 tygodni, licząc od dnia 8 czerwca 2011 r.

 • Staż na wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela ulega przedłużeniu w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż 1 miesiąc, z powodu:
 • 1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
 • 2) zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy,
 • 3) urlopu innego niż urlop wypoczynkowy np.: macierzyńskiego, wychowawczego, szkoleniowego.
 • Każdy powrót do pracy przerywa nieobecność. W sytuacji gdy nauczyciel
 • nieobecny jest w szkole krócej niż 1 miesiąc (np. 10, 5, 29 dni) staż nie ulega przedłużeniu. Natomiast w przypadku nieobecności nauczyciela w szkole dłużej niż 1 rok staż ulega przerwaniu.
 • Zgodnie z powyższym każda nieobecność nauczyciela w pracy dłuższa niż 1 miesiąc skutkuje przedłużeniem stażu na wyższy stopień awansu zawodowego. Do okresów takich będzie zaliczany m.in. urlop macierzyński. Natomiast przebywanie przez nauczyciela na urlopie wypoczynkowym nie jest podstawą do przedłużenia stażu

Dodatek funkcyjny także za przedłużony staż

Pytanie: Nauczycielowi – z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskimi i urlopie macierzyńskim – przedłużono staż na nauczyciela mianowanego do 1 stycznia   2013 r. Czy dodatek dla opiekuna stażu należy wypłacić za styczeń 2013 r.?

Odpowiedź: Tak. Dodatek dla opiekuna stażu uzależniony jest od okresu sprawowania tej funkcji. Dodatek funkcyjny wypłacany jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie funkcji. Zaprzestanie wypłaty dodatku powinno nastąpić od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków (art. 30 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela).

·         Dodatek funkcyjny należy się za każdą sprawowaną funkcję

 • Jednym ze składników płacy nauczyciela jest dodatek funkcyjny (art. 30 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela). Dodatek ten nie jest oczywiście obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia, a prawo do niego związane jest z wykonywaną przez nauczyciela funkcją. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono m.in. sprawowanie funkcji opiekuna stażu.
 • Ważne: Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi oddzielnie za każdą sprawowaną funkcję czy zajmowane stanowisko, niezależnie od tego, ile stanowisk piastuje lub funkcji sprawuje (§ 5 rozporządzenia MEN z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy).
 • W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego szczegółowe warunki przyznawania dodatków funkcyjnych określa uchwalany, w drodze aktu prawa miejscowego, regulamin. W przypadku szkół prowadzonych przez organy administracji rządowej przyznawanie dodatków określają odpowiednie akty wykonawcze.

·         Warunki przyznawania dodatków funkcyjnych – określane są w każdej placówce

Dodatek wypłacany jest od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu powierzenia funkcji

Niezależnie od tego, jaki podmiot jest organem prowadzącym oraz to, czy nauczyciel pracuje w placówce feryjnej, czy nieferyjnej, dodatek funkcyjny powinien być wypłacany od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie funkcji. Zaprzestanie wypłaty dodatku powinno natomiast nastąpić od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzoną mu funkcją.

Podstawa prawna:

 • art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.),
 • § 5 rozporządzenia MENiS z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r., Nr 22, poz. 181 ze zm.)

Rezygnacja z funkcji opiekuna stażu nauczyciela

Pytanie: Nauczycielce została powierzona funkcja opiekuna stażu. Jednak z powodów osobistych chce z niego zrezygnować. Czy można zrezygnować z funkcji opiekuna stażu nauczyciela odbywającego awans na nauczyciela mianowanego (odbyta jest płowa stażu)?

Odpowiedź: Nauczyciel może zrezygnować z funkcji opiekuna stażu. W tym celu musi zwrócić się z umotywowaną prośbą do dyrektora szkoły o zwolnienie z funkcji opiekuna stażu.

Zmiana opiekuna stażu – tylko w szczególnych przypadkach

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może zmienić nauczycielowi opiekuna stażu w czasie trwania stażu. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do dyrektora szkoły.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2004 nr 260, poz. 2593 ze zm.) – §4 ust. 2.

Pytanie: Nauczycielka będąc na emeryturze, na którą przeszła po 2009 r., nie rozwiązując umowy o pracę (pobierała i emeryturę i wynagrodzenie), chce we wrześniu rozwiązać umowę o pracę i ponownie nawiązać umowę, nie tracąc prawa do pobierania emerytury i wynagrodzenia. Jak prawidłowo powinno się postąpić w takim przypadku?

Odpowiedź: Nauczycielka powinna wystąpić do pracodawcy o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron najpóźniej do 30 września 2011 r. Pracodawca musi wystawić nauczycielce świadectwo pracy, które powinna dostarczyć niezwłocznie do ZUS, po to, by organ rentowy nie wydał decyzji o wstrzymaniu nauczycielce wypłaty emerytury od 1 października 2011 r. (art. 103a ustawy z 17 grudnia 1998 r.


« Wróć

Comments are closed.